Rabu, 01 Mei 2013

INDEX Lirik Lagu KPK

Untuk Aplikasi KPK pada Android - HP- Iphone maupun Ipad bisa anda download disini
DAFTAR LIRIK LAGU KIDUNG PASAMUWAN KRISTEN ( KPK ) - LAGU ROHANI BAHASA JAWA :

No   Judul Lagu KPK
001 ALLAH MAHA KWASA
002 ALLAH MBABARKEN KWASANYA
003 GUSTI ALLAH ANDEL-ANDEL SEJATI
004 HALELUYA
005 PAMUJI KONJUK GUSTI
006 PAMUJI ING PANGIBADAH
007 PUJI KONJUK ALLAH
008 ALLAH MAASIH
009 PAMUJI KONJUK ALLAH MA AGUNG
010 ALLAHE PARA PRACAYA
011 SIH KAWELASANIPUN ALLAH
012 YESUS SANG PANGEN SEJATI
013 AKU DUWE PAMARTA
014 ALLAH MAHA SUCI
015 PANGGUNGGUNG MRING PANGERAN 
016 PUJI MRING ALLAH KANG MAHA WISESA
017 PAMUJI KONJUK MRING ALLAH
018 SIH KAMIRAHANIPUN ALLAH
019 ANGLUHURKEN ALLAH
020 PANGGUNGGUNG KONJUK MRING PANGERAN
021 PALIMIRMANIPUN ALLAH
022 KASAMPURNANIPUN GUSTI
023 TANSAH SAOS SOKUR MRING GUSTI
024 PANGGUNGGUNG KONJUK MRING GUSTI
025 NGABEKTI MRING GUSTI
026 PUJI PANUWUN
027 ASMANE GUSTI KULA
028 SOWAN MRING GUSTI
029 KAMULYANIPUN GUSTI
030 PUJINEN HYANG MAKWASA
031 PINUJIA ALLAH
032 SEMBAH BEKTI KONJUK GUSTI
033 SAWERNANING PUJI
034 SUNG SEMBAH PUJA
035 KAMIRAHANING GUSTI
036 GUSTI RAWUHA
037 PANGGUNGGUNG WIT SIHING GUSTI
038 HALELUYA PUJI GUSTI
039 KAMULYANING PANGERAN
040 YEHUWAH ALLAH KULA
041 NYUWUN PANGAPURA
042 PAMRATOBAT SING DOSA
043 NYUWUN ENGGALING MANAH
044 GUSTI NIIMBALI SIRA
045 GUSTI ANGANTI SIRA
046 PANELANGSA
047 GUSTI PANGUNGSEN KULA
048 NYUWUN SUCI SAESTU
049 BINGAH WONTEN SIHING ALLAH
050 KULA KEDUWUNG
051 GUSTI PANANGGEL KULA
052 NYUWUN SUCI
053 ANENG NGARSANE GUSTI
054 NYUWUN AKSAMA
055 KRISTUS MARGINING PANGLUWARAN
056 KARAHAYONE WONG MURSID
057 KANG KAROBAN ING BEGJA
058 RINEKSA ING ALLAH NADYAN SINATRU TYANG DURAKA
059 NYUWUN LUWAR SING KARUPEKAN
060 ALLAH PANGEN KULA
061 ALLAH YEKU PANGEN SATUHU
062 KARAHAYONING TYANG MURSID
063 BERKAHING ALLAH
064 PASRAH MRING GUSTI
065 YESUS ROTI PANGURIPAN
066 MASRAHAKEN GESANG
067 ANENG PATUNGGILANING GUSTI
068 IBA ADI TUWIN ENDAHIPUN
069 KASETYANING ALLAH
070 LUMADI ING GUSTI
071 MANGGUL SALIB
072 TEMEN NDHEREK GUSTI
073 MAREKA MRING GUSTI
074 PRACAYA MRING GUSTI
075 GUSTI NIMBALI
076 UMAREKA, UMAREKA
077 ING PAPRENTAHANING ALLAH
078 TINIMBALAN DENING GUSTI
079 PRACAYA LAN PASRAHA
080 KAPYARSI GUSTI NIMBALI
081 NDHEREK GUSTI
082 TEKADING MANAH KULA
083 PASRAH DHATENG GUSTI
084 NYUWUN TUNTUNANIPUN GUSTI
085 KABEGJAN SEJATI
086 ANDHEREK GUSTI
087 SUMENDHE ING GUSTI
088 SAKEHING SUMELANGMU PASRAHNA MARANG AKU
089 PASRAH
090 PASRAHA
091 PRABOTING PERANG ROHANI
092 PAMUJINIPUN PARA UTUSAN
093 PANGATAG NGABARAKE INJIL
094 NYUWUN GUMELARIPUN KRATONING SWARGA
095 KRATONING SWARGA
096 LAMUN DUDU YEHUWAH
097 TANSAH SAMEKTA
098 PANENIPUN JEMBAR
099 PANYUWUN GUMELARING KRATON
100 DIPRAYITNA
101 PERANG ROHANI
102 ALLAH ASIH MRING JAGAD
103 DHAMPARING SIH RAHMAT
104 KRAHARJANING TUMITAH
105 GESANG TRESNA-TINRESNAN
106 KULA NEDYA KADYA GUSTI
107 GUSTI MUGI TANSAH NUNTUN
108 GUSTI MUGI NUNGGIL MRING KULA
109 KATEMTUANING PRACAYA
110 NAMUNG KARSA PADUKA
111 GUSTI NUNTUNA KAWULA
112 MUGI MBERKAHI KULA
113 PANDONGA ENJING
114 AJA SEMAYA
115 NYUWUN AYEMING MANAH
116 PASRAH SUMARAH MRING GUSTI
117 GUSTI PANGEN UTAMI
118 INGSUN YEHUWAH ALLAHIRA
119 ANGGER KULA SUMEREP
120 KUMANDEL MRING ALLAH
121 KINANTHI ING GUSTI
122 DIPANGGAH
123 GUSTI PANGUNGSENMU
124 SAMEKTA
125 PASRAH SUMARAHA
126 NGRANGKUL SALIB
127 KULA TYANG PRACAYA
128 KABEGJAN KANG SEJATI
129 TANSAH BINGAH
130 ALLAH DADOS PEPADHANG
131 AYEM WONTEN ING GUSTI
132 KABEGJANING TIYANG KRISTEN
133 RUMENTAHING PALIMIRMA
134 AJA ADIGANG, ADIGUNG, ADIGUNA
135 KULA SUMARAH MRING ALLAH
136 PANGANDEL DHUMATENG ALLAH
137 KANG LANGGENG SIHE ALLAH
138 PANGANDEL
139 MUGI GUSTI ANGUTUS UTUSAN
140 SANG KRISTUS TAMENG SANTOSA
141 GESANG DADOS KIDUNG
142 MUNG KRISTUS JURU BASUKI
143 MUNG TANSAH PASRAH MRING GUSTI
144 MARGI DHATENG SWARGA
145 NUNGGIL KALIYAN GUSTI
146 GUSTI YESUS PAMARTA
147 PANGUNGSEN KULA
148 NYAWISI PAPAN MRING GUSTI
149 GUSTI NUNTUN
150 KUMANDELA, PRACAYAA
151 MUNG ALLAH MAHA KAWASA
152 YESUS SANG PAMARTA
153 GUSTI YESUS KRISTUS
154 ALLAH PANGAYOMANMU
155 PASEKSI SAYEKTI
156 TIMBALAN DADYA DUTA SEMBADA
157 NYUWUN KALANTING ING GUSTI
158 ASMANYA MA'KWASA
159 SANG KRISTUS MAASIH
160 KRATON SWARGA
161 TYANG KANG PRACAYA
162 DHUH GUSTI PEPADHANG YEKTI
163 PITOBAT
164 AGUNGING SIH RAHMAT
165 JATINING KATRESNAN
166 ORA ET LABORA
167 PANUNTUNING GUSTI
168 NDEDONGA LAN MAKARYA
169 SUMARAH MRING ALLAH
170 GUSTI MUGI NUNTUN KAWULA
171 UTUSANING GUSTI
172 TANSAH PADHA BEBUNGAHA
173 KORBAN SEJATI
174 NULADA SANG PAMARTA
175 TIYANG RAHAYU
176 KANG PINUNJUL KATRESNAN
177 GUSTI YESUS RATU ADIL
178 GUSTI PEPADHANGING JAGAD
179 PANARIMA
180 NGATURAKEN PISUNGSUNG
181 SAOSAN SOKUR
182 RIYADIN SAOSAN
183 PISUNGSUNG MIRING KANG MALUHUR
184 PISUNGSUNG WIT KAMIRAHANING PANGERAN
185 PISUNGSUNG KONJUK MRING ALLAH
186 PISUNGSUNG KONJUK MRING GUSTI
187 PISUNGSUNG JIWA RAGA
188 ASUNG PISUNGSUNG
189 SABDANING ALLAH
190 TYANG KANG MANUT ANGGER-ANGGER
191 ANGGER-ANGGERE PANGERAN
192 UNDHANGNA SABDENG ALLAH
193 MUNG SAWIJI KABEGJAN SEJATI
194 SABDENG SUCI
195 ISINING KITAB SUCI
196 SABDANIPUN ALLAH
197 KEMBUL BUJANA SUCI
198 PAMUJI ING BUJANA SUCI
199 BUJANA SWARGA
200 BUJANA SUCI
201 TIMBALAN NDEREK ING BUJANA
202 BUJANA KANG SESTU SAMPURNA
203 BUJANA KANG SUCI
204 PANDADAR ING BUJANA
205 BAPTIS LARE
206 BAPTISIPUN LARE ALIT
207 NYAOSKEN YOGA
208 BAPTIS SUCI
209 KABINGAHAN WIT WONTEN BAPTISAN
210 RAWUHIPUN GUSTI
211 PAMUJINE MARYAM
212 PAMUJINING ZAKARIA
213 PUJI KONJUK GUSTI
214 TIMBALAN NULAD GUSTI
215 CAHYENG ENDAH
216 KANCA AGIYAKA
217 LINTANG ENDAH
218 YESUS KRISTUS RAWUH
219 WARTA KABEGJAN
220 DALU SUCI
221 RAWUHING RATU TENTREM RAHARJA
222 RAWUHING RATU SEJATI
223 ALLAH ASIH MARANG JAGAD
224 ADINING DINTEN NATAL
225 KANG PINILIH ING RAWUHE GUSTI
226 KAMULYAKNA
227 SANG PEPADHANG SEJATI
228 SANG RATUNING KATENTREMAN
229 LINUHURNA
230 KABINGAHAN INGKANG SEJATI
231 KAELOKAN SAYEKTI
232 KIDUNG DINTEN NATAL
233 PANYUWUN MRING GUSTI ING DINTEN NATAL
234 ALLAH TUMEDHAK MANJALMA
235 SANG RATU ADIL SEJATI WUS PRAPTI
236 ALLAH NUNGGIL MRING JALMI
237 WIYOSIPUN GUSTI
238 GLORIA KONJUK HYANG MAHA LUHUR
239 RAWUHING SANG IMANUEL
240 PAMUJI ING DINTEN NATAL
241 WARTA BASUKI
242 SANG PAMARTA WUS MANJALMA
243 RAWUHING RATU ADIL
244 DALUADI
245 SANG RATU SWARGA PRAPTA
246 SANGSARANIPUN GUSTI
247 PAMUJI ING JUMAT AGUNG
248 SANGSARANING GUSTI
249 GUSTI YESUS SINALIB
250 KAPOTANGAN KULA DHATENG GUSTI
251 YESUS ABDINING SANG YEHUWAH
252 LELABETANIPUN GUSTI
253 NENG GETSEMANE
254 YESUS YEKTI PAMARTA
255 SANG KRISTUS MANUNGSA SAMPURNA
256 MANDENG YESUS KANG KASALIB
257 ING GOLGOTA
258 KEMENANGANING TRESNA
259 RAHE GUSTI PANEBUS YEKTI
260 SANG KRISTUS GUSTI
261 TINEBUS BABAR PISAN
262 PANGLIPUR KANG SEJATI
263 ETUKING KARAHAYON
264 MANDENG SALIB
265 SALIBING SANG PAMARTA
266 SIHE ALLAH
267 WUNGUNIPUN GUSTI
268 WUNGUNIPUN GUSTI PANGLIPUR KULA
269 PAMARTA KULA AGESANG
270 GUSTI SAMPUN WUNGU
271 ANANGING GUSTI WUS WUNGU
272 SANG KRISTUS WUNGU JUMENENG RATU
273 GUSTI WUS WUNGU
274 KALUWARAN
275 PUNAPA DOSANIPUN GUSTI YESUS
276 YESUS, GUSTI WUNGU SING PATI
277 MULADA KAYUNING LAKNAT
278 GUSTI NETEPI JANJI
279 KRISTUS SANG PAMARTA, SINALIB
280 PAMUJI ING DINTEN MEKRADIPUN GUSTI
281 SANG KRISTUS SUMENGKA
282 UNDHANGNA SANG KRISTUS JUMENENG RAJA
283 PANELANGSA ING RIYADI MEKRADAN
284 ROH SUCI, ROHING KAYEKTEN
285 PANYUWUN MRING SANG ROH SUCI
286 PENTEKOSTA
287 PANYUWUN ING DINTEN PENTEKOSTA
288 MBANGUN TURUT MRING SANG ROH SUCI
289 NYUWUN PANUNTUNING ROH SUCI
290 PAMUJI WIT SANG ROH SUCI
291 WIT KWASANING SANG ROH SUCI
292 PAMUJI ING RIYADI PENTEKOSTA
293 DHUH ROH SUCI ROHING GESANG
294 KABABARING ROH SUCI
295 SANG ROH SUCI
296 KRANA ROH SUCI
297 WIT SANG ROH SUCI
298 PRAYOGINING BRAYAT KANG RUKUN
299 KABEGJANING BRAYAT
300 KARAHAYONING TYANG GEGRIYA
301 PANDONGA KANGGE PANGANTEN
302 TANGSUL SUHING NENINGKAHAN
303 JANJI PANGANTEN
304 BRAYAT KANG NENGSEMAKEN SESAMI
305 BRAYAT KANG RAHARJA
306 NENINGKAHAN KANG BINERKAHAN GUSTI
307 PANGANTEN KANG BINERKAHAN
308 MRING PADALEMANING ALLAH
309 DALEM PAMUJAN
310 GREJA PRASASAT BAITA
311 ADEGIPUN GREJA
312 PATUNGGILANING PASAMUWAN
313 PAPAN PANGIBADAH
314 PASAMUWAN KANG NYAWIJI
315 INDONESIA NEGARI KULA
316 PAMUJI SOKUR AWIT KAMARDIKAN
317 INDONESIA NAGRI ENDAH

318 TRESNA MRING SESAMI
319 ENDAHE SADULURAN
320 GUSTI MESTHI PRAPTA, MARANATHA
321 NGANTYA NAGRI SAMPURNA
322 GUSTI RAWUH NGADILI
323 SAREH NGANTYA BUJANA SWARGA
324 WONTEN ING SWARGA
325 KANGEN MRING GUSTI
326 KORI INGKANG MENGA
327 PANDUMAN KULA KAMULYAN SWARGA
328 NAGRINIPUN GUSTI
329 RAHARJANING TYANG SETYA MRING GUSTI
330 PANGADILAN PUNGKASAN
331 SANG KRISTUS RAWUH NGADILI
332 MARANATHA
333 GUMANTOSING WARSA
334 PAMUJI WARSI ANYAR
335 PANYUWUN ING WARSA ENGGAL
336 GUSTI KANG NGANTHI
337 KASANGGEMAN ING WARSA ENGGAL
338 WARSA ENGGAL
339 PAMUJI BEBUKANING PANGABEKTI
340 PAMBUKANING PANGIBADAH
341 PAMUJI BAKDA WINULANG
342 PAMUJI PANUTUPING PANGABEKTI
343 PURNANING PANGABEKTI
344 SIH RAHMAT
345 TENTREM RAHARJA


Lirik Kidung Pasamuwan Kristen ( KPK ) kami realease kembali dari KPK yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Gereja - gereja Jawa ( BMGJ ) seperti Gereja Kristen Jawa ( GKJW ), Greja Kristen Jawi Wetan ( GKJW ), Gereja Kristen Jawa Tengah Utara ( GKJTU ), Gereja Injili di Tanah Jawa ( GITJ ).

Lukas 1 : 46 - 48 "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juruselamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.

Lidah adalah organ tubuh manusia yang tanpa tulang belulang sehingga dengan lidah kita bisa memuliakan Tuhan juga dengan lidah kita juga bisa mengutuk sesama kita; oleh karena itu hendaknya manusia berhati hati menggunakan lidahnya seperti tertulis :

Yakobus 3 :9-10 Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita; dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama?

Untuk itu mari kita menggunakan lidah kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan.Oleh karena itu untuk memulai memanfaatkan lirik lagu KPK ini anda dapat mengklik Judul Lagu KPK setelah angka Nomor. Dengan mengklik salah satu judul maka anda akan langsung dibawa ke lagu yang bersangkutan. Untuk kembali silahkan klik tanda Back ( panah mundur ) atau klik saja gambar head bertuliskan " Lirik Lagu lagu Rohani "

Untuk download aplikasi KPK untuk Android - HP- Iphone - maupun Ipad silahkan anda unduh format KPK.rar disini 

Selamat memuliakan Tuhan dengan lidah kita dan seluruh tubuh serta hidup dan kehidupan kita amin.Dwi Hartoyo, SP