Jumat, 06 Oktober 2017

345. NADYAN KULA AMICARA

345. NADYAN KULA AMICARA
( Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ )

Nadyan kula amicara ing saliring basa,
nanging sepu raos tresna kula sestu nglaha.

Reff. Kula winulanga tresna kang sejati,
      murih tansah setya nulada mring Gusti,
  kasaged na tresna kanthi trusing ati
  dhateng Allah miwah sesami.

2. Medhar wangsih wah wewadi, kula saged yekti;
   nanging tresna tan nyarengi, datan maedahi.
   Reff....
 
3. Nadyan kula ngaken sekti, sagah ngingser ardi;
   lamun tresna tan nyawiji, sestu mitunani.
   Reff.....
 
4. Nadyan kula kurban bandha, miwah jiwa-raga
   nging daksinya tanpa trena, amung damel cuwa
   Reff......
 

346 a. NDEDONGA LAN MAKARYA

346 a. NDEDONGA LAN MAKARYA
( Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ )

Ndedonga lan makarya kanthi trusing driya
mbabarken sihing Gusti mring sagung sesami,
murih tentrem raharja sumrambah sadonya.
Asmanya Kang Mamulya pinuji slaminya.

2. Ndedonga lan makarya kanthi sukarena
   martosken Injil suci wrata ing sabumi,
   mrih sih rahmating Gusti tinampi sesami,
   temah samya wilujeng sarta gesang langgeng
 
3. Ndedonga lan makarya di tansah waspada
   Yen tinempuh panggodha tan dumiwang tiba,
   manggul salibing Gusti, manut ing prentahnya;
   tansah setya ngabekti lan manteb pracaya.

346 b. NDEDONGA LAN MAKARYA

346 b. NDEDONGA LAN MAKARYA
( Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ )

Ndedonga lan makarya kanthi trusing driya
mbabarken sihing Gusti mring sagung sesami,
murih tentrem raharja sumrambah sadonya.
Asmanya Kang Mamulya pinuji slaminya.

2. Ndedonga lan makarya kanthi sukarena
   martosken Injil suci wrata ing sabumi,
   mrih sih rahmating Gusti tinampi sesami,
   temah samya wilujeng sarta gesang langgeng
 
3. Ndedonga lan makarya di tansah waspada.
   Yen tinempuh panggodha tan gumiwang tiba,
   manggul salibing Gusti, manut ing prentahnya;
   tansah setya ngabekti lan manteb pracaya.
 

347. PAPAN PANGIBADAH

347. PAPAN PANGIBADAH
( Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ )

Papan pangibadah saestu ngangeni
kawula sami ngabekti, ngraosken nunggil lan Gusti,
ngluhurken asmanya, mirengken sabdanya.

Reff. Mareka, marek a kanthi manah tulus memuji,
      nampi berkahing Gusti, mrih saged mbabarken tresna
 
2. Papan pangibadah, papan ingkang adi;
   mangga nggumolongken manah, nyuwun manteping pracaya,
   mrih wantun nekseni sih rahmating Gusti
   Reff......
 
3. Sing papan punika kababara yekti,
   pratandha Kratoning Allah sumrambah mring tiyang kathah,
   temah tyang sajagad nembah Kang Murbeng Rat
   Reff.....

348. PASAMUWAN KAN NYAWIJI

348. PASAMUWAN KAN NYAWIJI
( Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ )

Pasamuwan kang nyawiji, netepi sabdaning Gusti,
dadya paseksi sanyata, Yesus yeku Sang Pamarta.
Sih rahmating Allah tumrah maring sagunging tumitah.
Saliring tyang kang pracaya, basuki gesang ira.

2. Pindha badan mung sajuga, nging kathah peranganira.
   Pasamuwan kang manunggal, ambabarken gesang kang enggal,
   samidene mbiyantoni, wit sih sinihan lestari,
   tunggal ati, tunggal Gusti, nengsemken mring sesami.
 
3. Peparing kang beda- beda dadya pisungsung kang adya,
   mrih kamulyaning Pangeran; wah majenging pasamuwan.
   Sinangkul kang karepotan, nyingkir mring pasulayan
   mrih tuwuhing kamursidan, nggayuh mring kasampurnan.
 
4. Pasamuwan kang nyawiji nekseni Injiling Gusti
   nglantarken sihing Pangeran datan mawang mring salir tyang;
   mbelani tyang kang sangsara, nadyan beda ing pracaya,
   krana ajining manungsa citreng Allah Makwasa.

349. PASAMUWAN NYAWIJI

349. PASAMUWAN NYAWIJI
( Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ )

Pasamuwan nyawiji kang pasrah
mring Gusti kalawan tulus ing driya,
rahayu slamanya.

2. Salir pandonganya
   tempuk wah pinanggya
   dadya panggonga sumengka
   ing ngarsaning Rama
 
3. Kang temen pracaya,
   sangganing kadangnya
   nadyan sepira awratnya
   pinikul legawa.
 
4. Nadyan pepisahan
   sinartan tangisan,
   mugi Gusti Kang Mawikan
   nunggil ing delahan

350. RAHAYU WONG WEDI-ASIH

350. RAHAYU WONG WEDI-ASIH
( Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ )

Rahayu wong wedi asih mring Yehuwah Allah e,
ka seng sem mring pepakone.
Turun e wong kang jujur kanggep ana ing tanah,
wis mesthi oleh berkah

2. Omahe wong kang pracaya kanggonan kaluberan,
   jujuring atine tulus tumekeng kalanggengan.
   Samangsa kepetengan, mesthi oleh pepadhang
 
3. Angger wong dhemen aweweh, tan sepi ing ganjaran.
   Wong kang loma datan rubuh ngarsane pangadilan.
   Wong mursid lan welasan slamanya ingelingan.
 
4. Atine salir wong mursid tan kuwatir, tan keguh,
   panglipure aneng Allah, ngunggul sakehing mungsuh,
   lan jujuring atine tulus ing salawase. 

Rabu, 13 September 2017

351. SAMANGKYA KITA MARDIKA

351. SAMANGKYA KITA MARDIKA
( Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ )

Samangkya kita mardika, rinuwat saking dosa,
ngegng ken bekti mring Gusti wah asih mring sesami.
Reff.
  Karaharjan lan kabegjan kang tansah ngiring gesang,
  karana Sang Kristus Gusti, kula singung basuki
 
2. Mangkya kita titah anyar tan winengku kadonyan.
   Kanthi setya sarwi bingar lelados mring Pangeran.
   Reff.......
 
3. Mangkya kita putreng Allah tansah nglantarken berkah.
   Mbelani tyang kang sangsara ngrimat tyang kang cilaka.
   Reff.........
 
4. Mangkya kita tyang pracaya kang tansah ndherek Gusti.
   Injil suci winartosna srana katresnan yekti.
   Reff.....

352. SANTOSANING TETUNGGALAN

352. SANTOSANING TETUNGGALAN
( Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ )

Santosa ning tetunggilan wit saka katresnan.
Den sabar ing ati nira, sareh ing wicara.
Di padha lan di mumadi, tan ngedungken dhiri.
Kabeh iku kang ingangkah tandha sih mring Allah.

2. Atut - rukun angesuhi, timbalan lestari
   Yeku badan lan roh kita manunggal sajuga.
   Kadya pangesthi sawiji kang kita darbeni;
   yeku sih rahmate Allah kang luber ing berkah.
 
3. Tunggal baptis, tunggal Gusti, wah tunggal pracaya,
   tunggal sedya miwah kapti, yeku timbalannya.
   Kabeh pikantuh nugraha sih rahmat kang adi.
   Gedhe - cilik pinta - pinta samirmaning Gusti

353. SEMBAH BEKTI WAH PUJI

353. SEMBAH BEKTI WAH PUJI
( Kidung Pasamuwan Jawi / KPJ )

Sembah bekti puji konjuk ngarseng Gusti,
kang mberkahi grejanya, temah tansah begja.
Injil kraton ing Allah ingundhangken sumrambah.
Asmane kamulyakna dening sagung bangsa.

2. Sagung kidung kamulyan konjuk mring Pangeran
   dalah pisungsung katur tandha saos sokur
   wit pangrehnya nyata dhateng umat kang setya.
   Asmane kamulyakna kanthi trus ing driya.
 
3. Salir kidung panggunggung konjuk Hyang Maagung,
   kang maring pasamuwan tansah sung pitulung.
   Nadyan panggodha nempah, greja panggah tan dhawah
   Asmane kamulyakna salami - laminya.