Jumat, 11 Agustus 2017

376. KACANG MANGSA NINGGALA LANJARAN

376. KACANG MANGSA NINGGALA LANJARAN
( Kidung Pasamuwan Jawi )

Kacang mangsa ninggala lanjaran, yen kang aran saloka.
Lanjaran mono dadya rambatan, si kacang mrono mrambatnya.
Werdinya pemimpin lan wong tuwa, den samnya asung tuladha.
Lir Gusti Yesus paring tuladha marang pra kang pracaya.

2. Lamun pemimpin angumbar napsu,
   wong tuwa, tindaknya kliru,
   samnya nguja karsane pribadi,
   rakyat ngrasa dicontoni.
   Sadonya padha nampa warisan
   jagad bur tanpa kukuban.
   Tan beda kaya Sodom Gomora
   kalebur dening Pangeran.

3. Mula di eling lawan waspada,
   kang ngrasa dadi wong tuwa;
   watak satriya samya den esthi;
   wedi wirang wani mati.
   Urip tentrem dadia idhaman
   ing donya dugeng delahan;
   ndherek Gusti di tanpa reringa
   ing lair trusing batinnya.

377. KALEGANING ATINE WONG TUWA

377. KALEGANING ATINE WONG TUWA
( Kidung Pasamuwan Jawi )

Kaleganing atine wong tuwa, lamun nyawang putra wayahira,
de samnya rukun manunggal budi.
Pepindhane para among tani, ndulu taneman ira samnya ngrebda,
panenan ira lir robing samodra.

Reff. Pinujia Gusti Kang Mamulya;
      kang dadi sumbering berkahnya.
 Pinujia Gusti Kang Mamulya;
 kang dadi sumbering berkahnya.

2.Lir bakul,daganganira laris; bebathenira agung winilis;
  dhasar neng pinggir ratan kang gedhe;
  bakule blater, murah eseme;
  kang tuku padha teka mbanyu - mili;
  rewange kongsi sayah angladeni
  Reff........

3. Saiba bombang marem atiku; anak - putu padha sabiyantu;
   yen bungah bareng padha kasukan,
   lamun susah sinangga barengan.
   Uripe ayem tentrem, guyun- rukun;
   tan kendhat dennya ngaturke panuwun
   Reff.....
 

378. KAWULA PARA ABDI KASEPUHAN

378. KAWULA PARA ABDI KASEPUHAN
( Kidung Pasamuwan Jawi )

Kawula para abdi kasepuhan muji sokur wit tansah binerkahan.
Wiwit anem ngantos sepuh kawula, datan kendhat dennya nampi nugraha.
Mugi gesang kawula miguna, lan dadya dilah wah sareming bumi.

2. Sumangga sisaning gesang kawula,
   kaagema manut pangreh Paduka.
   Anak - putu tebiha sing belai ;
   wit gesang tansah tinunggil Gusti.
   Sami guyub- rukuna, tansah tresna - tinresnan
   sumarah maring Pangeran.

3. Mugi Gusti, pangayoman kula,
   pra manungsa samya kadhawuhana
   anilingna mring sabdaning Pangeran,
   tuhu tegen dennya ulah katrsnan,
   drapon pra umat sami den tansah kinanthia
   samangkya wah sapengkernya.

379. LAH AKU BOCAH RAHAYU

379. LAH AKU BOCAH RAHAYU
( Kidung Pasamuwan Jawi )

Lah aku bocah rahayu, aku kudu ngidung,
" Duwe omah lan wong tuwa, sadulur lan mitra.
Ngarah apa maneh aku ? Aku bocah kang rahayu

2. Lah aku bocah rahayu, saiba begjaku.
   De badanku bagas- waras, lan atiku enggar
   Wong tuwa ngopeni aku; aku bocah kang rahayu

3. Lah aku bocah rahayu, saiba bungahku.
   Saben - saben dina aku nampani piwuruk
   saka wong tuwa lan guru. Lah aku bocah rahayu.

4. Ya, aku bocah rahayu, banget panuwunku
   mring Allah, kang amarengi aku angrerepi,
   " Ngarah apa maneh aku, de aku bocah rahayu "

Kamis, 10 Agustus 2017

380. MARA KANCA - MUDHA KRISTEN

380. MARA KANCA - MUDHA KRISTEN
( Kidung Pasamuwan Jawi )

Mara kanca mudha Kristen aywa sira alepyan,
agung tetanggungan adi peparing e Pangeran;
payo kanca nunggil ati, nunggil budi myang esthi:
Rukun akaryan santosa, muang giyat tandang kita.

Reff. Iba endahnya, lamun pramudha,
      sayuk sekakap tinambut ing kardi,
 amrih luhure, tanah bangsane,
 ing dalem asmane Yesus Njeng Gusti.

2. Mara maju sadayane krana Injil satiti !
   Wani sara sakatoge kanggo kratone Gusti !
   Prabot pedhanging pangonga, myang tamenging pracaya
   sinabukan karahayon ! Gusti pangungsen tanggon !
   Reff........

381. NALIKANE CILIKANKU

381. NALIKANE CILIKANKU
( Kidung Pasamuwan Jawi )

Nalikane cilikanku, kepati senengku;
tan nate ana pasambat, bungah ku tan kendhat.
Sorene sawis e sepi, ibuku memuji,
ing pandonga kang ingatur, jeneng ku sinebut.

Reff. Pandongane ibu anyebut jenengku;
      ing pandongane ibuku tansah anyebut jengku.

2. Aku sangsaya kelingan, jroning kasusahan,
   yen urip lagi cilaka, atiku nalangsa;
   sakal eling mring ibuku kang sujud manengku;
   ing batinku trus keprungu, anyebut jenengku
   Reff........
 
3. Lamun atiku pribadi, iku kang dakanut,
   aruming sabdane Gusti, kudune dakturut;
   nalika urip sangsara, ngadhepi rebeda,
   eling pandongane ibu anyebut jenengku.
   Reff........

4. Sawusnya ibu tan ana, wit sowan Sang Rama,
   nanging dhawuhe mring aku, kang tansah dakgugu.
   Mbesuk ing kana tinemu, barengan sumungku ;
   pamujine kang dakrungu, anyebut jenengku.
   Reff........

382. PAYO KANCA PADHA BUDHAL

382. PAYO KANCA PADHA BUDHAL
( Kidung Pasamuwan Jawi )

payo kanca padha budhal menyang ing pamulangan,
dyan aka kita kasingsal neng kaman kamajuan !
Sapa kang seneng anglanthung bakal dadi wong punggung !
Mula payo mesu dhiri sinau ngulir budi !

2. Mumpung kita isih anom nglari sanguning urip !
   Sangu kang tan bisa kalong: budi padhang atertib.
   Ja pisan kita keduwung lamun krepotan: bingung.
   Nging karana budi padhang, datan bingung, tan sumlang.

383. PEPACANGAN KANG PRAYOGI

383. PEPACANGAN KANG PRAYOGI
( Kidung Pasamuwan Jawi )

Pepacangan kang prayogi miturut karsa ne Gusti,
linandhesan ing katresnan miwah setya ing prasetyan.
Ali ali kang liniru pratandha katresnan jati;
datan wonten pungkasannya ngantos dumugeng delahan.

Reff. Mugi Gusti tansah angreksa sadherek kekalih punika
      nggennya sami pepacangan; tresnanya trus ing wardaya.

2. Ing salampahnya sageda nuladha tyang kang piniji
   dening Allah Kang Masuci; tumemen nggennya ngabekti.
   Mboten purun nyulayani, sarak awisane Gusti,
   wit tansah sami ngugemi maknaning ningkah kang suci.
   Reff.....  

384. RAHAYU KANG MLARAT ING BUDI

384. RAHAYU KANG MLARAT ING BUDI
( Kidung Pasamuwan Jawi )

Rahayu kang mlarat ing budi, wit darbe kraton swargi
Rahayu kang perih ing ati, wit panglipur tamtu tinampi.
Mangkono sabdaning Guru, dhawuh ing punthuk ardi.
Prayoga den pituhu kanthi kanthi tulusing ati ( 2 x )

2. Rahayu kang alus ing budi, nampa warisan bumi.
   kalamun ngorong kasampurnan, iki kang bakal katuwukan.
   Reff....

3. Rahayu kang ambek - welasan, padha antuk piwelas.
   Rahayu kang resik atine, bakal sumurup mring Allahe
   Reff.....

4. Rahayu kang ngrukunken pepadha, kasebut putreng Rama.
   Wong kang bener nanging siniya, iku nduweni kraton swarga.
   Reff......

5. Rahayu wong kang diwewada, dipitnah krana Aku.
   Di bungah sarta suka- rena, gedhe ganjarane Ramamu.
   Reff......

385. SRENGENGE NYUNAR

385. SRENGENGE NYUNAR
( Kidung Pasamuwan Jawi )

Srengenge nyunar kanthi mulya;
manuk e ngoceh klawan rena;
angine midit ana ing wiwitan;
kewane bebungah ing pasuketan.
Kabeh padha muji Allah kang loma;
kabeh padha muji Allah kang loma.