Jumat, 24 Juni 2016

450. SUMANGGA MAKARYA

Lirik Kidung Pasamuwan Jawi ( KPJ )


450. SUMANGGA MAKARYA

1. Sumangga makarya, para utusan setya
   ngundhang aken kabar adya,
   sih rahmat saking swarga,
   mrih tyang kang peteng manahnya,
   dadya padhang lejara.
   Sumangga samekta, tansah makarya.

2. Sumangga makarya, dipun kepara cukat *,
   mbabarken tresna sanyata, mrih tyang dosa mratobat,
   panggah ngadhepi bebaya, Gusti nganthi slaminya.
   Sumangga samekta, tansah makarya.

3. Sumangga makarya, klayan mantep ing driya,
   manggul salibing Sang Kristus mbelani kang siniya.
   Kang tinindhes sinangsara, bingar, tentrem gesangnya.
   sumangga samekta, tansah makarya.

* cukat = trengginas, cekatan ( indonesia )

451. SUMANGGA PRA KADANG

Lirik Kidung Pasamuwan Jawi ( KPJ )


451. SUMANGGA PRA KADANG

1. Sumangga, pra kadang, misungsung gesang,
   ngayah i timbalan karyaning Pangeran.
   Martosken Injilnya, pangluwar saking dosa
   mring saliring bangsa, mrih samya wilujeng a

2. Tyang papa kesrakat, nyadhonga sih- rahmat.
   Tyang kang kinunjara, mrih luwara  sigra.
   Tentrem kang sejati, binabarna sabumi.
   Sagung tyang manembah, tansah rinoban barkah.

3. Injil kabar adi, sumangga, den tampi;
   gya undhangna tansah sajagad sumrambah.
   Tyang mblasar lampahnya, wah kang wangkot manahnya,
   di enggal mratobat, pinaringan sih rahmat.

452. TEKADING MANAH KAWULA

Lirik Kidung Pasamuwan Jawi ( KPJ )


452. TEKADING MANAH KAWULA

1. Tekading manah kawula
   tansah ndherek mring Gusti,
   yeku Panutan sanyata,
   nggih Panebus sejati.

Reff. Margining  salib ingambah,
      mbangun turut mring Allah.
      Mbabarken tresna  sejati,
      mrih jagad tentrem basuki.

2. Kula sestu ndherek Gusti
   ngantos slami - laminya,
   martosken Injil Suci,
   dimen samnya waluya.  Reff

3. Nulad Sang Pamarta Gusti,
   sagah ngurbanken dhiri,
   tan remen ing kekerasan,
   nging luber ing katresnan. Reff

4. Sanadyan rumpil marginya,
   ning Gusti tansah nganthi.
   Nadyan ribed lan sangsara,
   kula tegen * nglampahi Reff

* tegen = tekun ( indonesia )

453. TIYANG PRACAYA DENSAMNYA SAMEKTA

Lirik Kidung Pasamuwan Jawi ( KPJ )


453. TIYANG PRACAYA DENSAMNYA  SAMEKTA

1. Tiyang pracaya densamya samekta,
   lumawan Iblis kang juligculika.
   ywa kendhat ndedonga, nampi sabdanya,
   nunggil a klayan para tyang pracaya.
   Diprayitna,

Reff. aywa lena ! Gusti tamtu aparing pangreksa

2. Aya kuwatos dalasan sumelang,
   sanadyan mengsah tan kenging winilang.
   Denpanggah, dentatag, manteb pracaya,
   lan tansah setya, mrih unggul prangira. Reff

454. HALELUYA PUJI LAN PANUWUN

Lirik Kidung Pasamuwan Jawi ( KPJ )


454. HALELUYA PUJI LAN PANUWUN

Haleluya puji lan panuwun,
kang sarta karumatan,
sinaosna mring kang Maha luhur,
wonten ing pasamuwan.
Sih e Rama mugi lumuntura
Dhuh Gusti, mugi melasi kula;
Roh Suci a nunggila klayan kula sadaya.

455. LAH PRA ABDINE PANGERAN

Lirik Kidung Pasamuwan Jawi ( KPJ )


455. LAH PRA ABDINE PANGERAN

1. Lah pra abdine Pangeran,
   kang njungkung aneng pamuja,
   rina wengi angibadah,
   saosa puji mring Allah

2. Tanganira danulukna,
   lan tumengaa mring swarga,
   sujuda kanthi anyembah,
   saosa puji mring Allah.

3. Sira muga sinungana
   saweb berkah saking swarga
   dening Allah kan murbeng rat
   kang pinujia tan kendhat.

456. MUGI - MUGI SIH RAHMATE GUSTI

Lirik Kidung Pasamuwan Jawi ( KPJ )


456. MUGI - MUGI SIH RAHMATE GUSTI

Mugi mugi sihrahmate Gusti,
saha sih e Allah miwah patunggilane Roh Suci,
tumrah a mring kula sadaya.
Amin

457. MUGI SIH RAHMATING GUSTI

Lirik Kidung Pasamuwan Jawi ( KPJ )


457. MUGI SIH RAHMATING GUSTI

Mugi sihramating Gusti lan Sih e Sang Rama
Wah patunggiing Roh Suci,
tumrah a ing kawula. Amin

458. MUGI SIH-RAHMATING GUSTI

Lirik Kidung Pasamuwan Jawi ( KPJ )


458. MUGI SIH-RAHMATING GUSTI

Mugi sihrahmating Gusti
lan sih e Sang Rama
wah patunggilaning Sang Roh Suci,
tumraha ing kula,nggih kula sadaya
Amin, Amin, Amin.

459. PINUJIA ALLAH SANG RAMA

Lirik Kidung Pasamuwan Jawi ( KPJ )


459. PINUJIA ALLAH SANG RAMA

1. Piujia Allah Sang Rama
   wah Sang Putra lan Roh Suci;
   purnapa ngabekti aneng greja,
   ngrasuk geseang saben ari.

Reff.
Payo nindakna kang trusing ati
sabdaning Gusti Sung gesang yekti,
sinartan dening berkah ing Gusti,
sung sih rahmat mring sesami.

2. Pangabekti sestu ngibadah,
   lamun Gusti kang densembah;
   kraharjaning pepadha denudi,
   jagad ramnya tentrem yekti   Reff