Rabu, 17 Mei 2017

410. NENG DALEME RAMAKU

410. NENG DALEME RAMAKU
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Neng dalem e Rama ku gung panggenannya
Iku dak cawisake; lumebua ! "
Mengkono Gusti dhawuh mring kita samnya,
duk rawuh ngagem sari ra manungsa.

Reff.
Aja siwa nampik sih rahmate Gusti,
dimen, sira manggiha urip sejati.
Tentrem rahayu tansah ngerobi sira;
ngrasuka  gesang mulya aneng swarga.

2. Saben wong rebut bener mlebu mring swarga
   ngambah dalan pilihane pribadya
   Nanging mung wong kang nurut dhawuhe Gusti
   Yeku kang mesthi winenganan kori.
   Reff......

411. NGINGGILNYA KASA SAIBA PADHANGNYA

411. NGINGGILNYA KASA SAIBA PADHANGNYA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Ninggilnya kasa saiba padangnya,
tyang kang pitados sumendhe Gusti.
Ngriki gung ribed, sedhih,
sang saranya,
ngrika gung ayem tentrem lan mukti
ngrika gung ayem tentrem lan mukti

2. Nginggilnya kasa saiba reremnya,
   lamun sabarang mengeng winedhar
   Ngriki tyas kula gung kodheng petengnya
   ngrika gumawang dyan lipur lejat. ( 2 x )

3. Nginggilnya kasa saiba nikmatnya,
   aneng wismanya Sang Rama adi.
   Tyang kang kesrakat mantun rekasanya,
   bala mlaekat methukken puji ( 2 x )

412. RATU ADIL KANG SEJATI

412. RATU ADIL KANG SEJATI
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Ratu adil kang sejati
saestu namung sawiji.
Yeku Sang Kristus Gusti
kang mengku bumi lan swarga
Pinujia slaminya ! Pinujia slaminya !

2. Ratuning tentem raharja kang luber sih rahmatnya
   tumrap sagung manungsa jumeneng Ratu kaswargan
   Langgeng dugeng delahan, langgeng dugeng delahan
   Reff....

3. Imam Agung pinarcaya ngasta pangwaose Rama
   ngurbanken sarira. Kang pracaya kanthi tulus
   sampun tamtu tinebus, sampun tamtu tinebus
   Reff...

4. Nabi kang medharken sabda mundhi dhawuhe kang Rama.
   Sang Sabda sampun manjalma manunggil kalayan kita.
   Tetep langgeng slaminya, tetep langgeng slaminya
   Reff...

413. SANG KRISTUS GUSTI

413. SANG KRISTUS GUSTI
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Sang Kristus Gusti badhe rawuh ngadili;
langit lan bumi dya malih dadya swargi
Kratoning Allah nggih binabar sampurna,
iblis, dosa, mangkya sirna.

Reff.
Tyang kan dugeng janji,
nyata gesangnya raharja,
gesang suci,gesang suci,
gesang nunggil Gusti,
gesang nunggil Gusti

2. Sang Kristus Gusti badhe rawuh ngadili
   bebener nyata wah kaadilan yekti
   lan kajujuran wah ungguling katresnan,
   ginelar, binabar ngegla.
Reff.

3. Sang Kristus Gusti badhe rawuh ngadili,
   tyang kamitegan, remen dora, grejegan,
   lamis, gesangnya, wah wengis watekira,
   pati langgeng pandumannya
Reff.

414 . SANG KRISTUS RAWUH NGADILI

414 . SANG KRISTUS RAWUH NGADILI
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Sang Kristus rawuh ngadili
mring tyang salumahing bumi
Kawiyak sagung wewadi
ing ngarsaning Gusti.
Tyang mursal nggih kawistra,
tyang mursid katitik nyata.
Salir ing tyang kaa dilan
manut pandamelnya

Reff.
Tyang welas asih
mring kang ringkih lan papa
klayan trusing wardaya;
yekti tyang sestu tresna
mring Kristus Gusti,
kepareng mlebet swargi

2. Tyang lamis wus mesthi cuma,
   wit rumangsa wus pracaya,
   mangka gesang tanpa guna,
   pandumannya nraka.
   Sagung tyang suci manahnya
   tansah angudi raharja,
   wus sinerat namanira ing kitabing swarga

Reff.

Rabu, 08 Februari 2017

415. SANG KRISTUS WUS TAMTU PRAPTA

415. SANG KRISTUS WUS TAMTU PRAPTA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

sang Kristus wus temtu prapta
jumeneng Hakim setya
ngadili sagung manungsa
ing dinten akhir mangkya;
tyang kang ptados mring Gusti,
wah tresna mring sesami,
kepareng mlebet ing swargi
ing kasampurnan yekti.


2. Tyang mursal samnya moyoki,
   ngre'mehken sabde'ng Gusti,
   de' Gusti tan e'nggal prapta,
   nganggep janjinya nglaha.
   Ne'ng ngarse'ng Gusti Makwasa,
   sataun lir saari;
   mila tyang kang tan rumantya
   cuwa jroning wardaya.

3. Sang Kristus wus tamtu prapta,
   jumeneng Hakim setya;
   ngadili salir manungsa
   ing jaman akhir mangkya.
   Payo methukken rawuhnya
   srana tansah samekta,
   kanthi waspada, ndedonga
   memuji Maranatha.

416. SAPRAKARA KANG PANTES

416. SAPRAKARA KANG PANTES
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Sapra kara kang pantes de'n upadi,
ye'ku Kratoning Allah Sang Rama.
Samubarang pinaringken tumuli,
angger sumuyud jroning pracaya

Reff.
 Kabe'h mung nglaha,
 kabe'h mung nglaha.
 Sarwa kadonyan wus mesthi sirna.
 Mung sihe' Allah kang langgeng slamanya.
 Tyang kang ngayom wus mesthi raharja


2. Drajad, kasugihan, wah kasenengan
   dinayuh kanthi margi utami.
   Aywa lali kang aji lan sejati,
   ye'ku setya wah nunggil lan Gusti.

 Reff....

3. Sagung kadonyan ingkang kadarbya
   iku sranane' mbabarken tresna.
   Ye'n duge'ng janji tan badhe' binekta,
   mung gesang langgeng bandha ing swarga

  Reff....

417. SAURUTING LAKU

417. SAURUTING LAKU
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Sauruting laku kang dakalami,
Gusti tansah tindak ngrumiyini,
Mula kang dadi osik ing atiku,
Gusti kula se'stu setya tuhu ! "

Reff.
  Salaku ku Gusti datan ne'gakken,
  klayan setya de'n ira angreksa.
  Ing wusanane', Gusti mareng aken
  aku ndhe're'k ing kamulyan swarga

2. Ing nalika imanku wiwit goyah,
   ye'n tansah nyipati kang gumelar,
   sanalika aku e'nggal gumre'gah,
   wit Gusti nora* bakal nilar

   reff....

3. Aku pracaya mring pang'rehe' Gusti,
   awit gesang langgeng ing astane'
   Gustiku kang ngasta soronging * swargi
   wah nuntun aku mring kratone'

   reff...nora = ora
sorong = kunci

418. SE'STU RAHARJANIRA

418. SE'STU RAHARJANIRA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Se'stu raharja nira
tyang setya mring Gusti
tansah olah katresnan
lir tresna wiwitan
Mung tyang tuhu sembada
sinungan makutha,
gesang langgeng ing swarga
nunggil lan Gustinya

2. Se'stu raharjanira
   tyang tansah jumaga,
   wah kukuh ing pracaya,
   unggul klawan godha.
   Setya tulus ngabekti
   mring sang Kristus Gusti,
   sinungan kasugihan:
   kamulyan kaswargan.

3. Se'stu raharjanira
   tyang kang ngantya Gusti;
   sabar nyanggi sangsara,
   krana mursid yekti.
   Sinung dhampar kluhuran,
   nunggil Kristus Gusti;
   tansah ngnunggung Pange'ran,
   wah gesangnya suci.

419. TAKSIH MENGA KORI DATENG SWARGA

419. TAKSIH MENGA KORI DATENG SWARGA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Taksih menga kori,
dhateng sarga,
kori ning nugraha.
Mila mangga,
nulya de'nambaha,
sampun ta semaya.
Saiba tapidung ira,
lamun kuneban kori swarga

Reff.
  Umarek a !
  umarek a !


2. Se'stu begja kawula sadaya,
   nadyan tiyang doso;
   sampun dangu sami dipun antya
   de'ning Rama swarga.
   Pramila sami dipun kebat
   lumebet korining sih rahmat

 Reff.....

3. Adhuh Gusti. se'stu sih Paduka
   nge'ramken tya kula
   Nadyan kula tiyang ingkan nistha,
   pinaringan swarga.
   Mung wit sihing Allah Rama,
   kori swarga taksih binuka.

  Reff....