Jumat, 26 Mei 2017

405. KAWULA ANGANTYA KANTHI SABAR

405. KAWULA ANGANTYA KANTHI SABAR
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Kawula angantya kanthi sabar,
Yerusalem kang anyar;
nggih pada leman suci sanyata,
yeku kratoning swarga.

Reff.
 Sestu kula begja,sestu kula negja;
 krana pananggeling Sang Pamarta,
 panduman kula kamulyan swarga

2. Kawula ngantya bujana nyata,
   pikramene Sang Kristus;
   pangantyan putrinya tyang pracaya,
   kang ngabektinya tulus.
  Reff....

3. Kawula ngantya dinten pungkasan,
   nggih sampurnaning gesang;
   wus tan ana salib wah panandhang,
   mung tansah muji girang.
  Reff......

406. KRATONING SWARGA WUS PRAPTA

406. KRATONING SWARGA WUS PRAPTA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Kratoning swarga wus prapta;
swawi, sami bebingah.
Tetiyang sami pracaya
klayan tulusing manah,
ngluhuraken Pangeran,
srana sagung pakaryan

2.Tyang pitados sywa semplah
  klayan giyak tumandang,
  methukken kratoning Allah,
  kanthi manah agirang.
  Gusti sestu anjangkung,
  tansah paring pitulung.

3.Babare kratoning swarga,
  sajatine sih-tresna
  Salir tiyang kang pracaya,
  den sengkuta makarya,
  nulad tindake Gusti,
  karya tentrming bumi.

407. KULA NINGALI NAGRI ENDAH

407. KULA NINGALI NAGRI ENDAH
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Kula ningali nagri endah,
nagrining pepadhang kang mulya.
Ngriku kula den antos Gusti,
den cawisi griya kang baka.

Reff.
  Neng nagri punika,
  kula badhe panggya pinanggyo;
  neng nagri punika,
  kula badhe panggya - pinanggya.

2. Neng ngrika kula asung puji,
   ngidungken kamulyaning Gusti.
   Wit tan dosa, tan nandhang sisah,
   tan nggresah, tan ngrudatin sami
   Reff....

3. Swawi memuji mring Sang Rama,
   Rama kula Kang Mahamulya;
   dene karsa ngasihi kula,
   dencadhang kamulyaning swarga.
   Reff.....

408. KULA SUMREP KORI MENGA

408. KULA SUMREP KORI MENGA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Kula sumrep kori menga
kang anjog dhateng swarga;
y'e ku sihrahmat'e
Allah, lan taran Sang Pamarta.

Reff.
  Sokut dene kula niki,
  nggih taksih winengan kori;
  kula, kula, nggih kula sadaya

2. Angger tiyang angsal mlebet-medal ing kori niki
   tiyang sugih, tiyang mlarat,tyang ageng-alit ugi
   Reff....

3. Mila swawi sami mlebet, mumpung taksih atalad,
   sedheng kori taksih menga, nggih korinng sih-rahmat.
   Reff....

4. Saiba piduwungipun, tiyang yen dugeng janji,
   kaineban kori tobat, tan wonten kang mengani
   Reff....

409. MARANATHA

409. MARANATHA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Maranatha, maranatha,
duh Gusti muga prapta;
wong kang menang nglawan dosa,
tansah mantep ing pracaya,
tampa ganjaran sing Gusti,
woh ing wit panguripan,
ing taman Pirdus yekti.

2. Maranatha, maranatha,
   duh Gusti mugi parpta;
   wong kan tatag tanggon yekti,
   manggul salib ndh'er'ek Gusti
   gesang langgeng ane'ng swarga,
   tan ana susah pati

3. Maranatha, maranatha
   dhuh Gusti mugi prapta;
   wong ajrih - asih mring Gusti
   wah neks'eni Injil suci,
   kaganjar jeneng kang anyar,
   kepareng linggih dhampar,
   nunggil Sang Kristus Gusti

Rabu, 17 Mei 2017

410. NENG DALEME RAMAKU

410. NENG DALEME RAMAKU
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Neng dalem e Rama ku gung panggenannya
Iku dak cawisake; lumebua ! "
Mengkono Gusti dhawuh mring kita samnya,
duk rawuh ngagem sari ra manungsa.

Reff.
Aja siwa nampik sih rahmate Gusti,
dimen, sira manggiha urip sejati.
Tentrem rahayu tansah ngerobi sira;
ngrasuka  gesang mulya aneng swarga.

2. Saben wong rebut bener mlebu mring swarga
   ngambah dalan pilihane pribadya
   Nanging mung wong kang nurut dhawuhe Gusti
   Yeku kang mesthi winenganan kori.
   Reff......

411. NGINGGILNYA KASA SAIBA PADHANGNYA

411. NGINGGILNYA KASA SAIBA PADHANGNYA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Ninggilnya kasa saiba padangnya,
tyang kang pitados sumendhe Gusti.
Ngriki gung ribed, sedhih,
sang saranya,
ngrika gung ayem tentrem lan mukti
ngrika gung ayem tentrem lan mukti

2. Nginggilnya kasa saiba reremnya,
   lamun sabarang mengeng winedhar
   Ngriki tyas kula gung kodheng petengnya
   ngrika gumawang dyan lipur lejat. ( 2 x )

3. Nginggilnya kasa saiba nikmatnya,
   aneng wismanya Sang Rama adi.
   Tyang kang kesrakat mantun rekasanya,
   bala mlaekat methukken puji ( 2 x )

412. RATU ADIL KANG SEJATI

412. RATU ADIL KANG SEJATI
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Ratu adil kang sejati
saestu namung sawiji.
Yeku Sang Kristus Gusti
kang mengku bumi lan swarga
Pinujia slaminya ! Pinujia slaminya !

2. Ratuning tentem raharja kang luber sih rahmatnya
   tumrap sagung manungsa jumeneng Ratu kaswargan
   Langgeng dugeng delahan, langgeng dugeng delahan
   Reff....

3. Imam Agung pinarcaya ngasta pangwaose Rama
   ngurbanken sarira. Kang pracaya kanthi tulus
   sampun tamtu tinebus, sampun tamtu tinebus
   Reff...

4. Nabi kang medharken sabda mundhi dhawuhe kang Rama.
   Sang Sabda sampun manjalma manunggil kalayan kita.
   Tetep langgeng slaminya, tetep langgeng slaminya
   Reff...

413. SANG KRISTUS GUSTI

413. SANG KRISTUS GUSTI
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Sang Kristus Gusti badhe rawuh ngadili;
langit lan bumi dya malih dadya swargi
Kratoning Allah nggih binabar sampurna,
iblis, dosa, mangkya sirna.

Reff.
Tyang kan dugeng janji,
nyata gesangnya raharja,
gesang suci,gesang suci,
gesang nunggil Gusti,
gesang nunggil Gusti

2. Sang Kristus Gusti badhe rawuh ngadili
   bebener nyata wah kaadilan yekti
   lan kajujuran wah ungguling katresnan,
   ginelar, binabar ngegla.
Reff.

3. Sang Kristus Gusti badhe rawuh ngadili,
   tyang kamitegan, remen dora, grejegan,
   lamis, gesangnya, wah wengis watekira,
   pati langgeng pandumannya
Reff.

414 . SANG KRISTUS RAWUH NGADILI

414 . SANG KRISTUS RAWUH NGADILI
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Sang Kristus rawuh ngadili
mring tyang salumahing bumi
Kawiyak sagung wewadi
ing ngarsaning Gusti.
Tyang mursal nggih kawistra,
tyang mursid katitik nyata.
Salir ing tyang kaa dilan
manut pandamelnya

Reff.
Tyang welas asih
mring kang ringkih lan papa
klayan trusing wardaya;
yekti tyang sestu tresna
mring Kristus Gusti,
kepareng mlebet swargi

2. Tyang lamis wus mesthi cuma,
   wit rumangsa wus pracaya,
   mangka gesang tanpa guna,
   pandumannya nraka.
   Sagung tyang suci manahnya
   tansah angudi raharja,
   wus sinerat namanira ing kitabing swarga

Reff.