Rabu, 08 Februari 2017

415. SANG KRISTUS WUS TAMTU PRAPTA

415. SANG KRISTUS WUS TAMTU PRAPTA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

sang Kristus wus temtu prapta
jumeneng Hakim setya
ngadili sagung manungsa
ing dinten akhir mangkya;
tyang kang ptados mring Gusti,
wah tresna mring sesami,
kepareng mlebet ing swargi
ing kasampurnan yekti.


2. Tyang mursal samnya moyoki,
   ngre'mehken sabde'ng Gusti,
   de' Gusti tan e'nggal prapta,
   nganggep janjinya nglaha.
   Ne'ng ngarse'ng Gusti Makwasa,
   sataun lir saari;
   mila tyang kang tan rumantya
   cuwa jroning wardaya.

3. Sang Kristus wus tamtu prapta,
   jumeneng Hakim setya;
   ngadili salir manungsa
   ing jaman akhir mangkya.
   Payo methukken rawuhnya
   srana tansah samekta,
   kanthi waspada, ndedonga
   memuji Maranatha.

416. SAPRAKARA KANG PANTES

416. SAPRAKARA KANG PANTES
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Sapra kara kang pantes de'n upadi,
ye'ku Kratoning Allah Sang Rama.
Samubarang pinaringken tumuli,
angger sumuyud jroning pracaya

Reff.
 Kabe'h mung nglaha,
 kabe'h mung nglaha.
 Sarwa kadonyan wus mesthi sirna.
 Mung sihe' Allah kang langgeng slamanya.
 Tyang kang ngayom wus mesthi raharja


2. Drajad, kasugihan, wah kasenengan
   dinayuh kanthi margi utami.
   Aywa lali kang aji lan sejati,
   ye'ku setya wah nunggil lan Gusti.

 Reff....

3. Sagung kadonyan ingkang kadarbya
   iku sranane' mbabarken tresna.
   Ye'n duge'ng janji tan badhe' binekta,
   mung gesang langgeng bandha ing swarga

  Reff....

417. SAURUTING LAKU

417. SAURUTING LAKU
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Sauruting laku kang dakalami,
Gusti tansah tindak ngrumiyini,
Mula kang dadi osik ing atiku,
Gusti kula se'stu setya tuhu ! "

Reff.
  Salaku ku Gusti datan ne'gakken,
  klayan setya de'n ira angreksa.
  Ing wusanane', Gusti mareng aken
  aku ndhe're'k ing kamulyan swarga

2. Ing nalika imanku wiwit goyah,
   ye'n tansah nyipati kang gumelar,
   sanalika aku e'nggal gumre'gah,
   wit Gusti nora* bakal nilar

   reff....

3. Aku pracaya mring pang'rehe' Gusti,
   awit gesang langgeng ing astane'
   Gustiku kang ngasta soronging * swargi
   wah nuntun aku mring kratone'

   reff...nora = ora
sorong = kunci

418. SE'STU RAHARJANIRA

418. SE'STU RAHARJANIRA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Se'stu raharja nira
tyang setya mring Gusti
tansah olah katresnan
lir tresna wiwitan
Mung tyang tuhu sembada
sinungan makutha,
gesang langgeng ing swarga
nunggil lan Gustinya

2. Se'stu raharjanira
   tyang tansah jumaga,
   wah kukuh ing pracaya,
   unggul klawan godha.
   Setya tulus ngabekti
   mring sang Kristus Gusti,
   sinungan kasugihan:
   kamulyan kaswargan.

3. Se'stu raharjanira
   tyang kang ngantya Gusti;
   sabar nyanggi sangsara,
   krana mursid yekti.
   Sinung dhampar kluhuran,
   nunggil Kristus Gusti;
   tansah ngnunggung Pange'ran,
   wah gesangnya suci.

419. TAKSIH MENGA KORI DATENG SWARGA

419. TAKSIH MENGA KORI DATENG SWARGA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Taksih menga kori,
dhateng sarga,
kori ning nugraha.
Mila mangga,
nulya de'nambaha,
sampun ta semaya.
Saiba tapidung ira,
lamun kuneban kori swarga

Reff.
  Umarek a !
  umarek a !


2. Se'stu begja kawula sadaya,
   nadyan tiyang doso;
   sampun dangu sami dipun antya
   de'ning Rama swarga.
   Pramila sami dipun kebat
   lumebet korining sih rahmat

 Reff.....

3. Adhuh Gusti. se'stu sih Paduka
   nge'ramken tya kula
   Nadyan kula tiyang ingkan nistha,
   pinaringan swarga.
   Mung wit sihing Allah Rama,
   kori swarga taksih binuka.

  Reff....

420. TUMENGAA, DHUH NYAWAKU

420. TUMENGAA, DHUH NYAWAKU
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Tumenga a, dhuh nyawaku,
singengkak na tyas kula;
ingedoh na saking dosa,
tinunggil na Sang Rama.

Reff.
  Mugi wontena mlae'kat
  ngangkat manah kawula,
  sinanggia ing swiwinya,
  cinelak na ing swarga.

2. Tumengaa dhuh atiku,
   munggaha ing Golgota;
   mandenga ing sanalib,
   kang ngrembat dosanira.

   Reff....

3. Tumengaa dhuh atiku,
   mumbula saking donya;
   sumengkaa, sumengkaa
   mring kraharjaning swarga.

   Reff....

421. URIPKU PINDHA PANGIDUNG

421. URIPKU PINDHA PANGIDUNG
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Uripku pindha pangidung
sumaos mring Pange'ran.
Nadyan ne'ng donya lwih agung
sedhih lan kasusahan,
nging santengah ing pasambat,
tansah de'nya umanggung
pangidunge' pra mlae'kat.
Yogya aku ya ngidung.

2. Sirnaa saliring bungah
   Gustiku datan gingsir
   Nadyan karoban ing sudah,
   padhangku tan sumingkir
   Atiku asukarena,
   de'tan pegat jinangkung
   ing sih rahmate' Sang Rama.
   Sayogya aku ngidung.

3. Lamun nge'llingi Gustiku,
   sedhihku e'nggal sirna.
   Daktut- buri ing salaku,
   wit gine'nde'ng ing sihnya
   Saiba ayeming kalbu,
   ye'n rineksa Hyang Agung.
   Ngarah apa mane'h, aku ?
   Sayogya aku ngidung.

422. WONTEN NAGRI MAHA - ADYA

422. WONTEN NAGRI MAHA - ADYA
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Wonten nagri maha adya,
ye ku kraton swarga;
saliring panandhang sirna
mung tentrem raharja,
pinanggya sampurna.

Reff.
  Nagri niku nagrinipun Gusti,
  nagri niku nagrinipun tyang pracaya
  wah mursid sayekti.

2. Sajroning nagri sampurna,
   tan ana antaka;
   mung nunggil lan Sang Pamarta,
   ing kamulyan nyata,
   langgeng salamanya.

  Reff...


3. Wonten ing nagri maadi,
   samya gesang suci;
   salir kadonyan kapungkur,
   mung pamuji sokur
   konjuk Hyang Maluhur.

  Reff....

423. WONTEN SATUNGGAL PANGGE'NAN

423. WONTEN SATUNGGAL PANGGE'NAN
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Wonten satunggal pangge'nan
dumununging kasampurnan.
Ngriku gesang datan ke'guh*,
wit dayaning pati lumpuh

Reff.
  Ye'ku dhamparing sih rahmat,
  nentremken tyas kula.
  Tyang kang ngayom wah mratobat
  tahayu slaminya.

2. Ngriku tan wonten pasambat,
   awit dosanya binirat.
   Begja salaminng gesang,
   linimputan ing pepadhang.

  Reff....

3. Saliring tyang kamomotan
   tan ke'nthe'ngen tan kawratan,
   pininta samurwatira;
   papan langgeng dunungira.

  Reff......

424. WONTEN SATUNGGAL PANGGE'NAN

424. WONTEN SATUNGGAL PANGGE'NAN
( Kidung Pasamuwan Jawi - KPJ )

Wonten satunggal pangge'nan,
o, iba e'ndahnya;
rinengga kidung kasukaan,
o, iba e'ndahnya !
Ngriku tan wonten panggodha,
tan wonten susah sungkawa
kang wonten mung suka rena
O, iba e'ndahnya

2. Ngrika tan wonten pagiris,
   o iba nikmatnya !
   Wah datan wonten panangis,
   o iba nikmatnya !
   Tan* pisan wonten congkrahan,
   nging tansah tresna tinresnan,
   kalawan ngunggung Pange'ran,
   o , iba e'ndahnya !

3.Nadyan kula kebak dosa,
  mbe'njing amba mrika,
  kula tumut suka- rena,
  mbe'njing amba mrika;
  karna Ye'sus Pamarta,
  kang wus se'da nebus kula
  Kula klilan mlebet,
  mbe'njing amba mrika